Sygnalizacja pożaru

Pożary powstają z różnych przyczyn. Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru mają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej fazie. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku oraz ograniczają zakres ewentualnych zniszczeń.

System sygnalizacji pożarowej działa w oparciu o rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach czujki pożarowe, czyli urządzenia reagujące na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w obszarze objętym działaniem czujek.

Sygnał z czujki przekazywany jest dalej do centralki, która bardzo szybko reaguje alarmując o zagrożeniu i informując odpowiednie służby. W systemach alarmu pożaru nowszej generacji, centralka identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia, drukuje informację o alarmie a nawet rysuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym alarmowanym pomieszczeniem.
Systemy alarmu pożaru mogą automatycznie powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej lub sterować innymi urządzeniami, np. drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą, dźwiękowym systemem ostrzegawczym itp.

Współczesne systemy pożarowe integrują, nadzorują oraz sterują działaniami innych systemów bezpieczeństwa, stając się integralną częścią systemu BMS inteligentnych budynków.